Vikingeledelse

Vikingeledelse

Bogen kredser om, hvorfor de nordiske lande virker så specielle i deres demokratiske tilgang, den lille magtdistance og den åbenhed og tillid vi har til hinanden – som i høj grad påvirker den måde, der ledes på.

Hvordan kan kunsten skabe værdi og forandring i virksomhederne?

Kunstnere og virksomheder har forskellige måder at arbejde på. Kunstnere starter ofte med at afsøge muligheder på en måde, der kan minde om kaos, gennem åbenhed over for egne og andres ideer.

”Kunsten er fornyende og provokerende, og det er tit svært at tænke nye tanker inden for virksomhedens rammer, fordi man hurtigt får en tendens til at tænke i de samme baner. Kunstnere tænker ofte længere frem, end vi andre gør, og hvis man kan få det ind i virksomheden som en konstruktiv provokation, ligger der en fantastik mulighed for fornyelse.” Lotte Darsøe, cand. phil., erhvervsforsker, Learning Lab Denmark.

Forberedelse

I mange kunstarter arbejder man med lange forberedelsesfaser og korte udviklingsfaser. I de lange forberedelsesfaser (ofte præget af kaos) kommer kunstnerne rundt om mange muligheder, ved at være åben for egne og andres ideer og vælger efter et længere forløb, hvordan opgaven skal løses.

Da mange muligheder er gennemtænkt i forberedelsesfasen, betyder det, at kunstnerne ikke behøver at bruge ret lang tid til udvikling af løsningen.

I mange erhvervsprojekter er man meget løsningsorienteret. Man tager hensyn til systemer og strukturer i sin løsningsmetode. Det betyder at man ofte går lige på opgavens løsning – med den effekt, at man i løbet af arbejdet kan komme i tvivl og bruge megen tid, når uforudsete nye muligheder dukker op. Det betyder at opgaveløsningen ofte kan være præget af slingre-kurs – eller mangel på nytænkning.

Erhvervslivet kan have glæde af at kunne tåle kaos – kunne tåle ikke at gå direkte til løsningen, men tage en tur omkring hvilke muligheder (i bred forstand) der er for at løse opgaverne.

Fra regler til værdier

Mennesker har forskellige former for intelligens – eller grundlæggende forskellige kompetencer. Man taler om 7 intelligenser.

I erhvervslivet er der et skred fra meget specialiserede roller til bredere roller. Fra styring ved hjælp af regler til ledelse ved hjælp af værdier. Det betyder at der stilles krav til den enkelte medarbejder om at bruge flere af sine intelligenser – ikke mindst de der har med samarbejde at gøre. Og jo bedre tillid man har til egne evner, jo bedre bliver man til at samarbejde.

Derfor kan det betale sig at træne mere end blot den arbejdsfunktionsmæssige intelligens, der ofte er logisk matematisk – men også den sociale, personlige, kropslige, rumlige, musikalske og sproglige.

I kunsten er det netop disse andre intelligenser der bliver brugt. Derfor kan disse trænes gennem kunstneriske metoder.

Måden at tænke på

Erhvervslivet er præget af økonomer og ingeniørers lineære tankegang, hvor man tror på, at man kan styre resultatet, hvis bare man kender det rigtige input. Når en virksomhed fokuserer på størrelse, mængde, standarder, ydelser og optimering, så afspejler det en lineær tankegang.

Kunst er ikke lineær. Kreative processer kan ikke styres og kontrolleres. Men man kan støtte eller hæmme deres udfoldelse. Hvis man vil støtte kreativitet, må man forstå det og kende dets betingelser. Erhvervslivet kan have glæde af at forstå at det kræver en anden måde at tænke på, for at kunne skabe forandring.

Det lærende team – konsulent og kunstner

Det lærende team – konsulent og kunstner

ARTS in BUSINESS arbejder i teams der består af en kunstner og en proceskonsulent. Dette sikrer et optimalt læringsmiljø, hvor vi lægger vægt på et forløb, hvor deltagerne bliver udfordret og udviklet under trygge former gennem personligt engagement.

Vi tilbyder læringsaktiviteter, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent.

Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden.

Proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser: oplevelser, dialog og refleksion.

Det sikrer et optimalt læringsmiljø. Vi lægger vægt på at skabe et forløb hvor deltagerne bliver udfordret, men under trygge former der gør at deltagerne udvikles. Læring handler om forandring.

Forandring er ofte svær, fordi vi har indarbejdet vaner, rutiner og roller. Det holder os fast i at gøre som vi plejer. Først når vi erfarer at det er en fordel for os at forandre os, overvejer vi det.

Mennesker lærer bedst når de er aktive! Vi skaber læring via involvering fordi: Jeg husker bedst hvad jeg selv har erfaret! – og så tror jeg mere på det!

Der er ingen der hænges ud – ingen der skal synge solo hvis de ikke vil. Men deltagerne bliver opmuntret til at yde deres ypperste – og til at give sig selv lov til at sprænge rammer. Dermed skabes de forandringer vi har aftalt der skal skabes.

Vores læringsteams gennemfører sammen et forløb der er funderet i kunsten – men med klare paralleller til deltagernes arbejdsliv. Når vi i arbejdslivet ønsker forandringer, sker det oftest ved at vi skriver hvilke ting vi ønsker gjort – og hvordan. Og ofte må vi konstatere at det ikke har nogen som helst effekt. Men læring via egne oplevelser og erfaringer ejes af medarbejderen. For egne reaktioner, iagttagelser og forståelse er vigtigere end andres mening.

Kunst er noget vi alle kan relatere os til – det minder nemlig meget om de ting vi gjorde, da vi som børn lærte vores grundlæggende færdigheder. Spontan, energisk, glad, kropslig – ved brug af alle sanserne. Vi skaber et læringsmiljø der fremmer egne erfaringer – og dermed forandringer.

Det skaber nye måder at samarbejde på.

Jeg vil bygge broen mellem kunst og erhverv

Jeg har arbejdet i erhvervslivet i mere end 25 år og har altid været nysgerrig omkring hvordan kunsterne tilsyneladende arbejdede i en helt anden verden. Men gennem mit arbejde i ARTS in BUSINESS har jeg mulighed for at arbejde for at erhvervslivet kan styrkes og forandres ved hjælp af kunstneriske processer.

 

Lene Bornemann

Hvad kan erhvervslivet bruge kunsten til?

En masse!

Jeg har arbejdet i erhvervslivet i mere end 25 år. Jeg har fungeret som leder og markedsfører – internt og eksternt. Jeg er erhvervsøkonom og skolet til at tænke logisk og stringent. Og jeg elsker det! Forudse, regne den ud – rykke brikkerne. Være strategisk, taktisk og operationel.
Og jeg har i min fritid udnyttet de mange kulturelle tilbud – inden for mange kunstarter: teater, opera, musical, ballet, musik, dans, litteratur, billedkunst, arkitektur, film…..

På broen mellem kunst og erhverv

Men at kæde to de verdener sammen, at stå på broen mellem kunst og erhverv, det havde jeg aldrig tænkt på – udover hvad der skete i kunstforeningernes regi. Til udsmykning i kontorerne. Til underholdning af kunder og medarbejdere.

At skabe vedvarende forandringer

I Deloitte, hvor jeg arbejdede som koncernmarketing director, havde vi den udfordring, at vi skulle formidle firmaets værdier og Brand ud til alle partnere og medarbejdere. På en måde så de kunne forholde sig til det, forstå det, acceptere det – og tage det så meget til sig at de kunne blive villige til at ændre deres adfærd, så de fremover arbejder med udgangspunkt i firmaets værdier og i harmoni med Brandet.

I kontakt med kunstens verden

Vi måtte ud for at finde nye metoder der kunne hjælpe os med den opgave.
Jeg deltog blandt andet på en 4 dages workshop på Artlab – Dansk Musiker Forbunds kursusafdeling. Her skulle erhvervsfolk ind og deltage på en del af den 1 årige uddannelse – Moving Arts & Business – som 22 kunstnere var i gang med. Her oplevede jeg hvordan kunstneriske processer – skrivning, maleri, film, installation, rytme og fortælling kunne bruges til at afdække uendeligt meget om samarbejde, om ledelse og om mig selv.

I kunstens verden fandt jeg de processer der kunne hjælpe os. Her var der processer vores medarbejdere kunne være en del af – opleve og erfare hvilken effekt vi har på os selv og på andre mennesker.

En løbende udviklingsproces

Siden har jeg deltaget i en lang række andre kunstneriske processer: korsang, rytme, improvisation, opera, forumteater….
Og der kommer hele tiden nye sider af kunsten frem, som kan bruges til netop at perspektivere netop den problemstilling i erhvervslivet, der gør det nemmere at få forandret adfærd og holdninger. Og det kan man se meget klart på broen mellem kunst og erhverv.

Lenes egen historie

Hør her Lene selv fortælle historien. Den blev optaget i juni 2015 på et kursus i Storytelling, og du kan opleve den her 3:40.

Refleksioner over at være i forandring

Læs også Lenes refleksioner over at være i forandring – om de første 10 års arbejde i ARTS in BUSINESS, og hvad hun har lært.

SKAT

Kultur i forandring

ARTS in BUSINESS har afholdt workshoppen ’Kultur i forandringsproces’ for SKAT i forbindelse med sammenlægning af SKAT. Flere skattekontorer og forskellige afdelinger var blevet lagt sammen, og ingen af deltagerne på workshoppen havde arbejdet sammen før.

De havde tilmeldt sig workshoppen for at lære de nye kolleger bedre at kende og for at skabe relationer i et arbejdsmiljø præget af en gennemgribende forandringsproces.

Det var kunstnerisk leder, Mia Martinez, der ledte workshoppen. Hun fortæller:
”Gode relationer er fundamentet for, at noget godt kan opstå. Man skal kunne evne at se det skønne i mangfoldighed. Det kræver, at man er åben. At man lytter – og giver aktivt udspil.”

Mia Martinez indledte workshopen med en musisk øvelse, der træner deltagerne i at ’slå antennerne ud’ og forholde sig nysgerrigt og nærværende over for sig selv og sine omgivelser. Dernæst arbejdes der i grupper på skiftevis at styrke evnen til at fortælle, lytte og aflæse kompetencer – med fokus på situationer fra arbejdspladsen.

I en anden øvelse arbejdes der med sprogliggørelsen af ens sanser – en øvelse, der er brugbar, når man har at gøre med kulturforskelle.

Workshoppen afsluttes med skabelsen af en musical inden for en time (!). Med afsæt i dagens tidligere øvelser kaster deltagerne sig ud at afprøve de nyvundne færdigheder, hvor de for at nå i mål, må stole fuldt ud på processen og hinanden.

Mia Martinez: ”Når det er særlig vellykket som ved workshoppen i SKAT er det pga. den tillid man har til hinanden. Dét, at man stoler på hinanden, giver plads til at være kreativ. Man bliver modig nok til at åbne op, så det er muligt at skabe et kreativt samarbejde på ultra-kort tid.

Medarbejderne i SKAT fik skabt nye kompetencer i deres arbejdsmiljø; nemlig det sociale og relationerne.”

Langebæk Kommune

KREATIVITET & SAMARBEJDE I LEDERTEAMET

”De kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser.” (Citat: Michael Nilsson)

LANGEBÆK KOMMUNE

Michael Nilsson, projektkoordinator, Langebæk Kommune
Mia Martinez, sanger og orkesterleder
Gitte Klitgaard, proceskonsulent

UDFORDRINGEN

Kommunen ønsker at styrke lederteamet før kommunalreformen. Vi vælger, at afholde en workshop for de 27 ledere i Langebæk Kommune. Målet er at styrke ledernes kreativitet, forandringsparathed og samarbejde.

AKTIVITETEN

Mia Martinez:
“I al slags teamwork har den enkelte et stort ansvar for, at helheden fungerer. I musik bliver dette meget tydeligt for enhver. De mekanismer og dynamikker, der ligger i en gruppe, bliver hørbare, når der skal skabes musik i fællesskab. Det giver en oplagt mulighed for at træne et frugtbart ensemblearbejde. Vi kan træne aktiv lytning, risikovillighed, tillid, timing og dynamik.

På workshoppen valgte vi at arbejde med improvisation, kreativitetsøvelser, korsang – og til slut en større samarbejdsudfordring: at skabe en helt ny musical sammen – på kort tid. I programmet lå også tid til refleksion, dialog og forankring af de nye erkendelser i det fremtidige samarbejde.”

Michael Nilsson:
“Musicalopgaven gav deltagerne mulighed for at arbejde sammen på en anden måde, end man plejer at gøre. Der skulle samarbejdes efter improvisationens spilleregler, der kan sammenfattes som: Få det bedste ud af det, der er til stede. Det gav konkret og praktisk erfaring med, at det kan betale sig at være positiv og åben overfor hinanden og hinandens ideer. Det giver simpelthen bedre resultater. En erfaring, som deltagerne direkte kan tage med sig i deres daglige arbejde.”

OPLEVELSE & EFFEKT

Michael Nilsson:
“Den kunstneriske indfaldsvinkel til en forandringsproces gjorde, at ledere, der ikke er vant til at forholde sig til en diffus størrelse som ’samspil’, fik en meget værdifuld erfaring i de simple musikalske øvelser. Kunstneren greb nogle meget udfordrende processer an på en meget nænsom måde. Alle kan være med i et forløb, som har meget med virkeligheden at gøre.

I den forstand er de kunstneriske processer yderst relevante for den måde, hvorpå man løser opgaver i en videnvirksomhed. Jeg synes, at den form for øvelser er langt mere brugbar end de såkaldte overlevelseskurser. De kunstneriske processer tilbyder en unik mulighed for at træne personlige og sociale kompetencer, såsom samarbejde, kommunikation, kreativitet og evnen til at tænke nyt og agere i forandringsprocesser.”

HVORFOR KUNSTNERE?

Michael Nilsson:
“Der er meget leg, og det er jo for længst dokumenteret som en effektiv læringsmetode. Det er noget, som andre konsulenter ikke har med på samme måde som kunstnerne. Det er også et meget spændende aspekt, at de opgaver, kunstnerne stiller, udfordrer folks samarbejde omkring kreative processer. Og det kræver jo mere mod at overvinde psykiske barrierer end fysiske grænser.

Nogle elsker forandringer og udfordringer, andre er dybt skeptiske, når man sætter en sådan proces i gang. Jeg synes, det var interessant at se, at skepsisen kunne vendes til accept. Vi har faktisk nogle udtalelser fra evalueringen, som viser, at nogle af dem, der på forhånd var mest skeptiske, efterfølgende var dem, der var mest positive. De syntes virkelig, at kurset kunne bruges til noget.”

Læs en af deltagernes refleksioner

Skandia

Nærvær

Vores seneste kundearrangement der blev afholdt den 30. maj, havde nærvær som tema. Produktchef Lene Sørensen fra forsikringsselskabet Skandia Lifeline fortalte, hvorfor nærvær er vigtigt for dem og hvorfor de valgte at træne nærvær med ARTS in BUSINESS.

Lene Sørensen gjorde især opmærksom på, at nærvær bygger på et valg om at være dér, hvor man er. Et valg om at, nu er det kunden, der er vigtigst; nu er det kollegaens problemstilling, jeg forholder mig til; nu siger jeg fra over for denne opgave, fordi en anden er vigtigere lige nu, etc. At man i hver arbejdssituation foretager et aktivt og bevidst valg eller fravalg.

Lene Sørensen mener, at man godt kan være nærværende, selvom man har travlt – men det kræver træning at have antennerne ude og inde på samme tid.

Skandia Lifeline lavede en musisk workshop med ARTS in BUSINESS for at træne nærvær. Øvelserne lærte medarbejderne at mærke efter, når de skulle tage en beslutning. At bruge deres mavefornemmelse og intuition.

Ifølge Lene Sørensen har workshoppen givet dem øvelser, som de kan trække frem og hente inspiration fra, når de skal træne evnen til nærvær.

Ved kundearrangementet fik deltagerne en smagsprøve på workshoppen fra Skandia Lifeline og blev introduceret for forskellige vinkler på nærvær i forhold til kunder, kolleger og en selv.

UFC

Unge i dialog med unge om unge

Socialministeriet har sat et prisværdigt demokratiprojekt i søen de kalder: Unge i dialog med unge om unge. Det er Udviklings- og Formidlingscenter for Børn og Unge, der er ansvarlige for projektet. 120 tilfældigt udvalgte unge mellem 12 og 18 år skal sætte ord på ungdommens udfordringer og komme med forslag til hvordan de løses. Dette sker om halvandet år på en konference med socialministeren.

ARTS in BUSINESS var inde på projektets allerførste mødedag. Vi skulle skabe tryghed og en god stemning blandt de unge ved at lade dem lave nogle musiske processer, der var sjove og udfordrende og som fremmede fællesskabet. Det lykkedes, og de unge synes, det var nemmere at snakke sammen efter, de havde haft en aktiv musikalsk oplevelse sammen. En effektiv måde at starte på, især når deltagerne slet ikke kendte hinanden på forhånd.

Dong Energy

Levendegørelse af ledelsesdilemmaer i det fusionerede DONG Energy

DONG Energy – Sales & Distribution er igang med en proces hvor man skaber fælles værdigrundlag og fælles opfattelser af ledelse.

Som led i denne proces, spillede 4 skuespillere en række ledelsesdilemmaer igennem for enhedens 140 ledere. På baggrund af denne levendegørelse af problemstillingerne gav lederne deres bud på hvorledes lederne i dilemmaet burde agere, hvis de var i overensstemmelse med de skitserede værdier og ledelsesadfærden.

Herefter spillede skuespillerne scenen endnu engang – nu i større overenssteemmelse med den tilstræbte ledelsesadfærd.

Denne måde at se de konkrete dilemmaer på, gav et stort engagement og megen energi til diskussionerne mellem lederne om de viste dilemmaer.

DET KAN VI

Du kan arbejde sammen med ARTS in BUSINESS på mange forskellige måder – fra det langvarige tilrettelagte forløb hvor vi arbejder med jeres måde at arbejde sammen på, jeres måde at løse opgaver på, jeres måde at servicere jeres kunder på, jeres produkter og ydelser – jeres måde at drive forretning på.

Vi kan komme og skabe inspiration og sammenhold gennem en workshop hvor vi tager jer med til det kunstneriske øvelokale og lader jer arbejde som kunstnerne gør, når du skaber nye kunstværker. Vores læringsteam består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent.

Vi kan også facilitere jeres seminar og konference med kreative metoder og ’øvelser.

Og vi kan holde foredrag om æstetisk læring, om kunsten som inspiration, om kreativiteten som rationalets støtte og inspirator.

Vi skræddersyer vores samarbejde, så vi kommer til at arbejde med netop de udfordringer, I synes er vigtigst lige nu.

Vores aktiviteter er baseret på teorier, metoder – og en mangeårig erfaring.

Gå i dybden med det vi kan

Læs mere om: