Hvilken værdi skaber kunst for erhverv?

En af de udenlandske forskere der de seneste år har forsket meget i kunsts anvendelse i erhverv, er Professor Giovanni Schiuma. Jeg havde den store glæde, at møde ham ved en rundbords diskussion om Kunst og Erhverv, som jeg deltog i, i Milano. Han har udviklet en model han kalder Arts Value Matrix, der beskriver de forskellige former for samarbejde der findes mellem kunst og erhverv .

Baggrunden for hans forskning er en lang række interviews med kunstnere og erhvervsfolk der har gennemført aktiviteter sammen. Hans fokus er på hvad det er for en værdi brugen af kunst (kunstprodukter eller kunstneriske processer) har for erhvervslivet. Forskningen er formidlet i Giovanni Schiumas bog: The Value of Arts for Business. Cambridge University Press.

Hans forskning har i første omgang gået ud på at registrerer og systematisere feltet Kunst i erhverv. Det har han gjort gennem at udvikle tre modeller: Arts Value Matrix, Arts Benefit Constallation og Arts Value Map. Tre modeller der giver et godt grundlag for at forstå hvilke bidrag kunst kan give erhverslivet. Forskellige former for kunst i forskellige former for erhvervsliv.

Den store udfordring er, at kunst er så bredt et begreb. Og erhvervslivet så mangfoldigt. Det dækker i denne sammenhæng over alle kunstarter, over kunstprodukter og kunstneriske processer og et erhvervsliv organiseret i små eller store virksomheder, i alle brancher – offentlige og private og med mange forskelligartede udfordringer. Den udfordring har Giovanni Schiuma imødekommet ved at udvikle en model han kalder Arts Value Matrix. Her ser han på i hvilken udstrækning aktiviteten påvirker virksomhedens struktur og i hvilken udstrækning den påvirker medarbejdernes udvikling- og forandring.

Hvilken værdi skaber kunst for erhverv

Jeg vil her beskrive denne model.

Arts Value Matrix

modellens Y-akse, skelner man mellem graden af effekt på virksomhedernes kultur, produkter og services. Jo større involvering af virksomhedens ledelse og centrale processer, jo større effekt på virksomheden.

Lav effekt – kunst aktiviteterne påvirker positivt, uden at forandre den operative platform for virksomheden.

Mellem effekt – kunst aktiviteterne kan medføre nogle ændringer i form af genoprette, forny eller ændre nogle strukturelle ting ved virksomheden så som design og indretning – eller styrkelse af virksomhedens image.

Høj effekt – af de kunstneriske aktiviteter kan være i form af nye funktioner, eller væsentlige ændringer af eksisterende. Effekten kan ses på virksomhedens kultur, produkter og services produceret af virksomheden. Der er forandringer helt inde i virksomhedens liv og sjæl.

modellens X-akse, skelner man mellem hvor stor en effekt der er på udvikling af medarbejdere. Jo større involvering af medarbejderne, jo større effekt.

Lav effekt – mens kunst påvirkningen finder sted, er deltagerne engagerede, følelsesmæssigt og energimæssigt positivt påvirkede, men effekten forsvinder ofte efter kort tid – og huskes ikke.

Mellem effekt – kunst aktiviteterne har effekt på de ansattes attituder. Kunsten stimulere følelser og berører på en måde som skaber mental energi – også i en periode efter aktiviteten er afholdt. Deltagernes virkelighedsopfattelse og evne til at se og forstå påvirkes i længere tid. Der kan ske kortsigtede adfærdsændringer.

Høj effekt – kunst aktiviteterne påvirker deltagernes refleksion over og evaluering af sig selv. Det kan føre til en ændring af deres overbevisninger og værdier, og kan påvirke deres attituder på en grundlæggende måde, som kan føre til udvikling af ny personlig adfærd. De kunstneriske aktiviteter virker som et enzym og en katalysator på den rationelle og den følelsesmæssige tænkning, der giver deltagerne en ny forståelse af sig selv og verdenen.

UNDERHOLDE – at bruge kunsten til at skabe glade oplevelser.

Den værdi kunsten har, er at påvirke det passive publikums følelser, skabe nærvær og gode oplevelser. Underholdning skaber dog sjældent en mere varig forandring på det menneskelige eller organisatoriske plan.

OPILDNE – at bruge kunsten som katalysator for følelser og mental energi

Kunsten kan påvirke atmosfæren og stemningen ved at påvirke følelser og mental energi. Den kan skabe passion og engagement – med højt niveau af involvering og koncentration. Kunsten kan her skabe tilfredshed og en ny ramme at tænke indenfor. Kan skabe psykologisk og social mulighed for forandring og handling. Denne effekt skal samles op og bruges, ellers forsvinder den når den kunstneriske aktivitet er ovre.

INSPIRERE – kunsten som inspirationskilde

Kunstneriske aktiviteter kan bruges som et inspirations håndtag, der kan føre til personlig refleksion og nye erkendelser, der kan medføre forandring i adfærd og tankemåder. Gennem kunsten bliver man i stand til at se på sig selv med nye øjne, og det kan skabe basis for refleksioner om meningen med livet, hvem man er og hvem man gerne vil blive. Nogle erkendelser, der udvikler de personlige attituder men også tilgangen til organisationen og arbejdsopgaverne.

Inspirationen kan være dobbelt: de kunstneriske aktiviteter har evnen til at inspirere gennem at berøre følelserne og samtidig at sætte lærings baserede processer i gang der kan skabe refleksion. Kunsten stiller metafoer og analogier til rådighed til at udforske og fortolke virkeligheden, for på den måde at erkende nye helheds opfattelser.

SKABE OMDØMME – at styrke virksomhedens image gennem kunst

Gennem brug af kunst, kan virksomheder højne deres profilering og omdømme. Det gøres hyppigst gennem støtte eller sponsering af kunst eller kunstneriske processer. Hvad virksomheden får ud af denne type samarbejde, er i vid udstrækning op til virksomheden selv. Men der kan gennem sponsorater udvikles samarbejder med kunstnere og ensembler, der kan antage nogle af de andre former der er beskrevet i Arts Value Matrix.

SKABE OMGIVELSER – at skabe en kunstbaseret atmosfære i virksomheden

At have kunstværker i virksomhedens domicil, kan skabe en helt unik atmosfære og kultur i virksomheden. Den kan fremme samtale, motivation og tilfredshed. Især på videns arbejdspladser kan kunst påvirke arbejdets kvalitet.

LÆRE OG UDVIKLE – at udvikle medarbejdernes sociale intelligens gennem kunstneriske erfaringer

Kunsten repræsentere nogle vidensdomæner, der fremmer refleksion og læring. Kunstneriske processer, kan træne social intelligens i form af kreativitet, opfindsomhed, improvisation, observation, kritisk tænkning, risikotagning, bevidsthed, empati, fleksibilitet og energi. Kunst kan også træne konkrete ledelses kompetencer som kropssprog, brug af stemme og præsentationsteknik men også mere abstrakt læring som selvledelse og helhedsforståelse.

INVESTERE – at indarbejde kunst som en investering

Kunst kan skabes og indarbejdes i produkter og services, hvorved disses æstetiske eller oplevelsesbaserede effekt øges, og dermed deres værdi. Og kunst kan indkøbes og samles som en investering. Og kunst kan sælges – i form af forestillinger, arkitektur, design mv.

RELATIONER – skabe relationelle kompetencer via kunst

Kunstneriske aktiviteter kan være med til at styrke medarbejdernes relationelle kompetencer og dermed samarbejdet i virksomheden og samarbejdet med de eksterne interessenter. Kunstneriske aktiviteter kan bidrage til at opbygge teams i virksomheden. At bruge kunstneriske processer, er en meget effektiv måde at få mennesker til at kommunikere og samarbejde på tværs af faglighed, sprog, kultur og organisatoriske placering.

TRANSFORMERE – skabe organisatoriske forandringer gennem kunst

Kunst han vælges som en ledelsesmæssig metode til at skabe forandringer på. Transformationen sker, når mennesker er i stand til at forandre deres holdninger, attituder og adfærd i den daglige arbejdssituation. Forandringer der også påvirker arbejdssteder, kulturen, indretning, forretningsgange og rutiner. Gennem kunstens aktiviteter bliver medarbejderne involverede og motiverede til at skabe forandringer i deres arbejdsliv.

I Danmark har vi set alle ni varianter brugt. Og i ARTS in BUSINESS har vi arbejdet med alle former – vi er dog mest optaget af læring og udvikling, relationer og transformation.

I ARTS in BUSINESS brænder vi for at fremme det nytænkende samarbejde på arbejdspladser. Vi tilbyder forløb og workshops, der inspirerer, motiverer og udvikler lederteams, afdelinger og projektgrupper.

Vores læringsteams består af en professionel kunstner og en erhvervserfaren proceskonsulent. Kunstneren bidrager med perspektiver, øvelser og historier hentet fra kunstens verden, og proceskonsulenten bidrager med processer hentet i den systemiske metode. I et levende og kvalificeret ”øvelokale” skabes der gennem involverende øvelser oplevelser, dialog og refleksion, der igen skaber nye måder at samarbejde på.

Hvis du vil vide mere: Kontakt Lene Bornemann tlf. + 45 22 40 21 80

Hvis du synes godt om dette indlæg, skulle du tilmelde dig vores nyhedsbrev der kommer ca. 6 gange om året med historier om kreativitet, ledelse, organisationsudvikling og hvad vi ellers er nysgerrige på.

LB@ARTSinBUSINESS.DK – WWW.ARTSinBUSINESS.DK – følg os på: LinkedInTwitter